روش شناسی حکمت سیاسی اشراق
47 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع) » زمستان 1383 - شماره 28 (16 صفحه - از 85)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حکمت اشراق که بر دو پایه ذوق و استدلال یعنی تجربه عرفانی و تفکر منطقی استوار است، برهان صحیح و کشف صریح را ملاک شناخت حقایق قرار می‌دهد. سهروردی کلید فهم این حکمت را معرفت نفس می‌داند و معرفت نفس را نیز مبتنی بر معرفت حق تعالی و جهان هستی می‌سازد؛ بر این اساس نظام هستی‌شناسی خود را بر شناخت نورها استوار می‌کند. وی با پذیرش چهار عالم جبروت، ملکوت، ملک و مثال، به تشریح ارتباط این عوالم پرداخته و از این رهگذر، در تبیین سلسله مراتب عرضی نظام هستی، جهان هستی را به دو بخش جهان نور و جهان ظلمت تقسیم می‌کند و در مسیر حرکت انسان از مبدأ به معاد، دستگاه فلسفی سیاسی خود را ترسیم می‌کند. مقاله حاضر در راستای این بحث به تبیین روش شناخت شهودی، جایگاه قوه شهود، قواعد دانش‌ساز در فلسفه سیاسی شیخ اشراق و جایگاه علوم مدنی در سیاست می‌پردازد. واژگان کلیدی: شناخت شهودی، حکمت سیاسی اشراق، حکمت ذوقی، حکمت بحثی، سهروردی.