حاکم مطلوب از دیدگاه شیخ اشراق
51 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع) » بهار 1381 - شماره 17
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«حکومت حاکم متأله» جوهره اصلی فلسفه سیاسی سهروردی است و حکمت اشراق که بر تجربه عرفانی و تفکر منطقی استوار است نقطه مرکزی تبیین فلسفه سیاسی سهروردی به شمار می‌رود. شیخ اشراق کلید فهم این حکمت را معرفت نفس می‌داند و با بهره‌گیری از منابع فکری خود، تقسیمی از حکمت و حاکم ارائه می‌کند که بر مبنای آن داناترین فرد جامعه را که در حکمت بحثی و حکمت ذوقی تبحر دارد برای رهبری جامعه در نظر می‌گیرد. وی با اثبات ضرورت زندگی جمعی انسان و ضرورت نبوت و در پی آن ارائه الگوی حکومت حاکم متأله، توسعه مادی را به همراه تعالی معنوی تأمین شده می‌بیند. واژگان کلیدی: حکومت، سهروردی، حاکم متأله، فارابی.